Фармакологија и токсикологија 2
Macedonian Albanian Bulgarian Croatian English French German Greek

Резултати од испитот Фармакологија и токсикологија 2 јануарска сесија

Број на индекс

Освоени поени-теоретски дел

Практичен дел

Вкупна оцена

195

13-оцена 5

Не положи

-

161

8- оцена 5

положи

-

159

26- оцена 7

положи

7

13

4 – оцена 5

Не положи

-

152

Оцена 5

положи

-

190

11- оцена 5

положи

-

131

21-оцена 6

положи

6

01

7-оцена 5

Не положи

-