Хистологија со ембриологија 1,
Macedonian Albanian Bulgarian Croatian English French German Greek

 

Резултати од испитот по предметот Хистологија со ембриологија 1, одржан на ден 29.06.2017 год.

Број на индекс:    Оцена:
223                            (6)
215                      дополнително
203                      дополнително

Кандидатите за дополнителен испит да се јават на 15.08.2017 год. во 10 часот.
Од предметниот асистент