Акредитирана Лабораторија за имунолошко серолошки испитувања
Macedonian Albanian Bulgarian Croatian English French German Greek

Со правилникот за внатрешни односи и работа на факултетот, како дел на факултетот, е формиран ЦЕНТАР ЗА НАУЧНО-ИСТРАЖУВАЧКА И АПЛИКАТИВНА ДЕЈНОСТ-ЦНАД во чија структура е вклучена Лабораторија за имунолошко серолошки испитувања (Л01).

Целта на Лабораторијата Л01 е да ги исполни барањата на Меѓународниот стандард и да ги задоволи потребите на корисниците на услуга, надлежните органи или организациите кои вршат оцена на сообразност.


Со решение број ЛТ-068 издадено од ИАРМ на ден 31 08 2016, Лабораторијата е акредитирана и го имплементира МКС EN ISO/IEC 17025:2006 стандард и има одговорност за изведувањето на тестирања за дијагностика на Бруцелоза кај говеда овци и кози.


Идни планови на лабораториите е зголемување на бројот на методи за тестирање кои активно ќе се применуваат во секојдневното работење со давање на услуги на корисниците, како и подобрување на квалитетот на услугите, а со тоа и зголемување на бројот на корисници на услуги.