Водич за изработка на завршен труд
Macedonian Albanian Bulgarian Croatian English French German Greek

- Завршниот труд треба да биде во тврд повез во 6 идентични примероци.

- Насловната страна треба да го содржи логото на Универзитетот и логото на Ветеринарен факултет а самиот труд треба да има минимум 30 страни.

- Основниот текст треба да има 30% теоретски дел и 70% експериментален дел и резултати.

- Цената на чинење на завршниот труд е 6000 денари.