ВОДИЧ НА СТУДЕНТИТЕ КАКО ДА ИЗРАБОТАТ СЕМИНАРСКА РАБОТА
Macedonian Albanian Bulgarian Croatian English French German Greek

Семинарската работа подразбира обработка на одредена тема која се заснова на лични ставови, објаснувања и истражувња, потрепени со употреба на домашна и странска литература која ни дава точни информации во врска со темата која ја обработуваме. Постојат два типа на семинарски работи: индивидуални и групни. Семинарските работи можат да имаат форма на теоретска и практична семинарска. Практичната форма преставува помалку користење на студии или прикази на случаи во однос резултатите од практичната настава и сите дотогашни искуства. А теоретската форма преставува приказ на станска литература или интернет ресурси со цел проширување на изложениот текс и презентирање  на општи информации. Но и едната и другата форма на семинарска работа се важни бидејќи овозможуваат таа успешно и во целост да се изработи.

Секоја семинарска работа треба да содржи неколку елементи, а тоа се: содржина, вовед, разработка, заклучок и користена литература. Таа не треба да е поголема од 12 страни A4 формат, напишано во програмата, Word 2003.

На првата насловна страница треба горе да стои името на универзитетот, факултетот. Под него треба да е логото на факултетот подолу доаѓа насловот на семинарската работа по предметот а по него треба да е темата на семинарската работа и нај долу лево се пишува името на менторот а десно името на оној кој е изработил семинарскта работа.По името на менторот и изработувачот, на средината се пишува град и година.

Еве пример како треба да изгледа:

 

Семинарска работа (пример)

 

Содржината треба да стои на 2 страна и треба да ги содржи сите елементи од кои се состои семинарска, заедно со содржината и користената литература. Секој дел наведен во содржината треба да ја содржи и страната на која се наоѓа;

 

Воведот треба да биде околу една страна, но не повеќе. Тој треба да ги опфати мотивите за изработка на семинарска работа. Треба да се користи Times New Roman 12

Разработката треба да содржи  одредени аргументи, оној што ја изработува ќе ги докаже со лични идеи, објаснувања и заклучоци, засновани на податоците со кои се служи од одбраната и користена литератури.

Заклучокот стои на предпоследната страна од семинарската работа и тој треба да биде збир од она што предходно било напишано и која е суштината и значењето на темата за која се пишува.

Користената литература ќе се наведедат користени книги или интернет странци.

Цитирането на литературата треба да се направи на следниот начин:

-          За списание се цитират сите автори

-          За книги првин се цитира авторот на книгата а после името на книгата, потоа издавачката куќа.

-          Интернет страниците се цитират така што прво се пишува авторот, името на интернет страницата а потоа нејзината адреса.

Презентацијата на семинарските работи е усмена на видео бим и треба да биде подготвена на програма Power point. Презентацијта на семинарската работа трае од 10 до 20мин. Предходно студентот на предметниот проф треба да му достави 1 тврда копија од семинарскта работа и електронска верзија ( CD).

Семинаскиот труд се оценува со најмногу 7 кредитни поени, кои влегуваат во глобалниот број на поени при полагањето на испитот.