ВОДИЧ НА СТУДЕНТИТЕ КАКО ДА ИЗРАБОТАТ СЕМИНАРСКА РАБОТА
 1. Испити кај Вонр.проф.д-р Сашо Стојановски

  читај повеќе >>>>
 2. Хемија и Биохемија

  читај повеќе >>>>
 3. Термини за априлска сесија

  читај повеќе >>>>
 4. ИЗВЕСТУВАЊЕ

  читај повеќе >>>>
 5. IKNOW Анкети

  читај повеќе >>>>
 6. Априлска испитна сесија

  читај повеќе >>>>
 7. Известување за практичен дел од настава

  читај повеќе >>>>
 8. УКЛО ТРИВИУМ Натпревар во ораторство

  читај повеќе >>>>
 9. Колоквиум кај проф.д-р Гоце Костовски

  читај повеќе >>>>
 10. Предавања кај проф.д-р Гоце Костовски

  читај повеќе >>>>
 11. Испити кај проф.д-р Гоце Костовски

  читај повеќе >>>>
 12. Испит Анатомија

  читај повеќе >>>>
 13. Јануарска сесија

  читај повеќе >>>>
 14. ИЗВЕСТУВАЊЕ

  читај повеќе >>>>
 15. Термини за испити

  читај повеќе >>>>
 16. Ноемвриска сесија

  читај повеќе >>>>
 17. Дополнителен конкурс за IV уписен рок

  читај повеќе >>>>
 18. ИЗВЕСТУВАЊЕ

  читај повеќе >>>>
 19. Септемвриска сесија

  читај повеќе >>>>
 20. НАДВОРЕШНА ЕВАЛУАЦИЈА НА УНИВЕРЗИТЕТОТ

  читај повеќе >>>>
 21. ИЗВЕСТУВАЊЕ

  читај повеќе >>>>
 22. Пријавување за јануарска сесија 2017

  читај повеќе >>>>
 23. Семинарски Микробиологија

  читај повеќе >>>>
 24. УПИСИ 2017

  читај повеќе >>>>
 25. Повик на Европската Агенција за безбедност на храна

  читај повеќе >>>>
 26. Задолжителна пракса

  читај повеќе >>>>
 27. Каталог на капитални книгоиздателски проекти од Министерство за Образование на РМ

  читај повеќе >>>>
 28. Распоред на предавања

  читај повеќе >>>>
 29. Известување

  читај повеќе >>>>
 30. Водич за изработка на завршен труд

  читај повеќе >>>>
 31. Амбулантна клиника 1 и 3

  читај повеќе >>>>
 32. Прва генерација апсолвенти

  читај повеќе >>>>
 33. Лого на ВФБ

  читај повеќе >>>>
 34. Лабораторија за генетика

  читај повеќе >>>>
 35. Документи за пракса

  читај повеќе >>>>
 36. СООПШТЕНИЈА

  читај повеќе >>>>
 37. Предметна програма

  читај повеќе >>>>
 38. ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА ЛАБОРАТОРИИ

  читај повеќе >>>>
 39. КОНЕЧНА РАНГ ЛИСТА НА ПРИМЕНИ КАНДИДАТИ ВО ПРВ УПИСЕН РОК

  читај повеќе >>>>
 40. ИНФОРМАЦИЈА

  читај повеќе >>>>
 41. ВОДИЧ НА СТУДЕНТИТЕ КАКО ДА ИЗРАБОТАТ СЕМИНАРСКА РАБОТА

  читај повеќе >>>>
 42. Потребно за префрлување од друг сроден факултет

  читај повеќе >>>>
 43. Универзитетска лабораторија за генетика во Битола

  читај повеќе >>>>
 44. Премиерот на отворањето на Ветеринарниот факултет во Битола

  читај повеќе >>>>
Macedonian Albanian Bulgarian Croatian English French German Greek

Семинарската работа подразбира обработка на одредена тема која се заснова на лични ставови, објаснувања и истражувња, потрепени со употреба на домашна и странска литература која ни дава точни информации во врска со темата која ја обработуваме. Постојат два типа на семинарски работи: индивидуални и групни. Семинарските работи можат да имаат форма на теоретска и практична семинарска. Практичната форма преставува помалку користење на студии или прикази на случаи во однос резултатите од практичната настава и сите дотогашни искуства. А теоретската форма преставува приказ на станска литература или интернет ресурси со цел проширување на изложениот текс и презентирање  на општи информации. Но и едната и другата форма на семинарска работа се важни бидејќи овозможуваат таа успешно и во целост да се изработи.

Секоја семинарска работа треба да содржи неколку елементи, а тоа се: содржина, вовед, разработка, заклучок и користена литература. Таа не треба да е поголема од 12 страни A4 формат, напишано во програмата, Word 2003.

На првата насловна страница треба горе да стои името на универзитетот, факултетот. Под него треба да е логото на факултетот подолу доаѓа насловот на семинарската работа по предметот а по него треба да е темата на семинарската работа и нај долу лево се пишува името на менторот а десно името на оној кој е изработил семинарскта работа.По името на менторот и изработувачот, на средината се пишува град и година.

Еве пример како треба да изгледа:

 

Семинарска работа (пример)

 

Содржината треба да стои на 2 страна и треба да ги содржи сите елементи од кои се состои семинарска, заедно со содржината и користената литература. Секој дел наведен во содржината треба да ја содржи и страната на која се наоѓа;

 

Воведот треба да биде околу една страна, но не повеќе. Тој треба да ги опфати мотивите за изработка на семинарска работа. Треба да се користи Times New Roman 12

Разработката треба да содржи  одредени аргументи, оној што ја изработува ќе ги докаже со лични идеи, објаснувања и заклучоци, засновани на податоците со кои се служи од одбраната и користена литератури.

Заклучокот стои на предпоследната страна од семинарската работа и тој треба да биде збир од она што предходно било напишано и која е суштината и значењето на темата за која се пишува.

Користената литература ќе се наведедат користени книги или интернет странци.

Цитирането на литературата треба да се направи на следниот начин:

-          За списание се цитират сите автори

-          За книги првин се цитира авторот на книгата а после името на книгата, потоа издавачката куќа.

-          Интернет страниците се цитират така што прво се пишува авторот, името на интернет страницата а потоа нејзината адреса.

Презентацијата на семинарските работи е усмена на видео бим и треба да биде подготвена на програма Power point. Презентацијта на семинарската работа трае од 10 до 20мин. Предходно студентот на предметниот проф треба да му достави 1 тврда копија од семинарскта работа и електронска верзија ( CD).

Семинаскиот труд се оценува со најмногу 7 кредитни поени, кои влегуваат во глобалниот број на поени при полагањето на испитот.