CV - Живко Гацовски
 1. Колоквиум кај проф.д-р Гоце Костовски

  читај повеќе >>>>
 2. Упис на летен семестар

  читај повеќе >>>>
 3. Предавања кај проф.д-р Гоце Костовски

  читај повеќе >>>>
 4. Испити кај проф.д-р Гоце Костовски

  читај повеќе >>>>
 5. Испит Анатомија

  читај повеќе >>>>
 6. Јануарска сесија

  читај повеќе >>>>
 7. ИЗВЕСТУВАЊЕ

  читај повеќе >>>>
 8. Термини за испити

  читај повеќе >>>>
 9. Ноемвриска сесија

  читај повеќе >>>>
 10. Дополнителен конкурс за IV уписен рок

  читај повеќе >>>>
 11. ИЗВЕСТУВАЊЕ

  читај повеќе >>>>
 12. Септемвриска сесија

  читај повеќе >>>>
 13. НАДВОРЕШНА ЕВАЛУАЦИЈА НА УНИВЕРЗИТЕТОТ

  читај повеќе >>>>
 14. ИЗВЕСТУВАЊЕ

  читај повеќе >>>>
 15. Пријавување за јануарска сесија 2017

  читај повеќе >>>>
 16. Семинарски Микробиологија

  читај повеќе >>>>
 17. УПИСИ 2017

  читај повеќе >>>>
 18. Повик на Европската Агенција за безбедност на храна

  читај повеќе >>>>
 19. Задолжителна пракса

  читај повеќе >>>>
 20. Каталог на капитални книгоиздателски проекти од Министерство за Образование на РМ

  читај повеќе >>>>
 21. Распоред на предавања

  читај повеќе >>>>
 22. Известување

  читај повеќе >>>>
 23. Водич за изработка на завршен труд

  читај повеќе >>>>
 24. Амбулантна клиника 1 и 3

  читај повеќе >>>>
 25. Прва генерација апсолвенти

  читај повеќе >>>>
 26. Лого на ВФБ

  читај повеќе >>>>
 27. Лабораторија за генетика

  читај повеќе >>>>
 28. Документи за пракса

  читај повеќе >>>>
 29. СООПШТЕНИЈА

  читај повеќе >>>>
 30. Предметна програма

  читај повеќе >>>>
 31. ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА ЛАБОРАТОРИИ

  читај повеќе >>>>
 32. КОНЕЧНА РАНГ ЛИСТА НА ПРИМЕНИ КАНДИДАТИ ВО ПРВ УПИСЕН РОК

  читај повеќе >>>>
 33. ИНФОРМАЦИЈА

  читај повеќе >>>>
 34. ВОДИЧ НА СТУДЕНТИТЕ КАКО ДА ИЗРАБОТАТ СЕМИНАРСКА РАБОТА

  читај повеќе >>>>
 35. Потребно за префрлување од друг сроден факултет

  читај повеќе >>>>
 36. Универзитетска лабораторија за генетика во Битола

  читај повеќе >>>>
 37. Премиерот на отворањето на Ветеринарниот факултет во Битола

  читај повеќе >>>>
Macedonian Albanian Bulgarian Croatian English French German Greek

Ред.проф.д-р Живко Гацовски


Наставно-научно звање: Редовен професор

Домашна адреса: Ул.Панде Илковски бб. Битола, Македонија

Тел.: домашен: 047 - 523 970;

на работа: 047 - 228 899

Е-mail adress: Оваа е-пошта е заштитена од spambots, треба да вклучите JavaScript за да ја видите

Оваа е-пошта е заштитена од spambots, треба да вклучите JavaScript за да ја видите

Роден: 1958, 16 Јуни с.Сович, Битола. Р.Македонија
 

 

 

 

 


Образование

Докторски студии (1998): Доктор на „Земјоделско стопанска академија на науки“, Софија, Р.Бугарија. Доктор по земјоделски науки, (Област: Генетика);

Магистерски студии (1992): Универзитет „Св.Кирил и Методиј“ – Скопје, Земјоделски факултет. Магистер на науки (Генетика и селекција);

Факултетски студии (1983): Земјоделски факултет, Универзитет „Св.Кирил и Методиј“ – Скопје. Дипломиран инжинер – агроном.

Вработување и работно искуство:


(1983 - 1999): Вработен во ЗИК „Пелагонија“ - Битола;

(1999 - 2007): Агенција за поттикнување на азвојот на земјоделството на Р.М;

(2006): Избран во наставно звање Доцент по предметот Селекција на домашните животни, во дополнителен работен однос на Биотехнички факултет – Битола, Универзитет„Св.Климент Охридски“ Битола;

(2007): Доцент на Земјоделски факултет, Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип, во редовен работен однос по предметите: Генетика и Зоологија;

(2009); Вонред. проф. на Ветеринарен факултет, Универзитет„Св.Климент Охридски“ Битола, во редовен работен однос, по Молекуларна биологија, предметите (Биологија на клетка, Генетика со Биостатистика, Ветеринарна Генетика, Хранителни, лековити и отровни растенија);

Учество во проекти:

 • Институционална поддршка за зајакнување на капацитетите на Агенцијата за поттикнување и развој на земјоделството на Р.Македонија (во соработка со СИДА – МААСП и Министерството за земјоделство, 2002 – 2008 год.);
 • Изработка на стратегија за рурален развој на Општина Битола (во соработка со СИДА – МААСП, преку И.К.К – ОПТО, 2007 год.);
 • Институционална поддршка за реорганизација на Агенцијата за поттикнување и развој на земјоделството на Р.Македонија (во соработка со Светска банка и Министерството за земјоделство, 1999 – 2001 год.);
 • Испитување на генетскиот потенцијал за принос на зрно на хибридите пченка од ФАО групата (500) и (600 - 700), од Институтот за житни култури – Солун, Р.Грција, во Битолскиот регион, 2001;
 • Испитување на можностите за воведување на високо квалитетни изреалски хибриди пченка во производството во Битолскиот дел на Пелагонија на Р.Македонија (во соработка со Енергомаркет – Скопје, 2002 год.);
 • Воведување на контејнерски начин на производство на расад за култура тутун и домати во Битолскиот регион (во соработка со Министерството за земјоделство, 2003 год.);
 • Испитување на приносот за зрно на хибридите со потекло од Шпанија и Америка од ФАО група (300 - 700), во с.Новаци, 2004 година (во соработка со МАГАН – МАК - Скопје);
 • Изнаоѓање на алтернативи за замена на тутунот како култура, во Пелагонискиот регион, со лековити и зачинести, градинарски и други култури  (во соработка со Агенција за развој на претпријатија во Прилеп – ПРЕДА и Економскиот факултет во Прилеп, 2006 год);
 • Маркетинг потенцијал на градинарското производство во регионот на Прилеп (во соработка со Агенција за развој на претпријатија во Прилеп – ПРЕДА, 2006 год);
 • Член на Редакцискиот одбор на Годишниот зборник на ЈНУ "Институт за јужни земјоделски култури" – Струмица.
 • Раководител на проектот за набавка на лаборатории за потребите на Ветеринарен факултет, Универзитет „Св.Климент Охридски“ – Битола, на објавениот јавен конкурс од Министерството за образование и наука на Р.Македонија, Скопје, 2009 година;
 • Participation on the Second Balkan scientific conference on biology, Plovdiv, Bulgaria, 2010 (Certificate).

Студиски престои:

Куси и подолги студиски обуки во повеќе земји: Р.Србија, Хрватска, Словенија, Бугарија,  Русија, Грција, Холандија, Белгија, Италија, Швајцарија и Украина.


Јазици:

Англиски јазик – втор степен (задоволително, преведува, чита, пишува, зборува),

Руски (задоволително, преведува, чита, пишува, зборува);


Публикации:

 1. Живко Гацовски: „Испитување на озимоста и јаравоста на некои сорти пченица во ЗИК Пелагонија“ магистерски труд, Скопје 1992 година.
 2. Живко Гацовски, Цане Стојковски, Соња Мазневска: „Можности за одгледување на хибриди пченка со касна сеидба“ Македонска земјоделска ревија, 1997, 44 (1-2) 27-32, Скопје.
 3. Живко Гацовски, Цане Стојковски, Соња Мазневска: „Испитување на должина на вегетациониот период и приносот на зрно кај некои странски генотипови хибридна пченка во Битолскиот дел на Пелагонија“ - Македонска земјоделска ревија, 1997, 44 (1-2) 33-40, Скопје. Објавени на Земјоделската Академија, Растителни науки, Софија, Р.Бугарија, 1998 година.
 4. Живко Гацовски, Кирил Христов: „Влияние на гъстотата на посева и торенето с азот върху добива зърно от среднокъсни и късни хибриди царевица“ Изнесен на 4-та Национална конференција по зрно (6 - 7.11.1997 год.), Научни трудови на Селско стопанска Академия, ТОМ 5, София, 1998 година.
 5. Кирил Христов, Живко Гацовски, Пенка Христова: „Екологогенетична оценка на хибриди царевица изпитани в Битола и Кнежа “ Постер на научна сесия „Проблеми на растениовъдната наука и практика в България “ (Пловдив 31.10.1007 година). Претставена како постер на англиски јазик во Солун, Р.Грција на ЕУРОКАРПИЈА.
 6. Кирил Христов, Живко Гацовски, Пенка Христова: Ecological stability of the quantitative trait and of the heterozis for maize hybrids V-73 h Mo 17 and V-84 h Mo 17, (Пловдив 31.10.1997 година), претставено како постер на англиски јазик во Солун, Р.Грција на ЕУРОКАПИЈА.
 7. Живко Гацовски: „Екологенетична оценка на среднокъсни и късни хибриди царевица и ЦМС аналози“. Афтореферат на Докторската десертация. Специјализиран научен съвет по растително производство и растителна заштита при ВАК, Селско стопанска Академия на науките – София, Институт по царевицата – Кнежа, (научна специјалност 01,06, Генетика), 1998 година.
 8. Живко Гацовски: „Екологенетична оценка на среднокъсни и късни хибриди царевица и ЦМС аналози“. Афтореферат на Докторската десертация. Селско стопанска Академия, Институт по царевицата – Кнежа, София, Р.България, 1998 година.
 9. Живко Гацовски, Николај Христов, Кирил Христов: „Екологенетични аспекти на цитоплазмената мъжка стерилност при царевицата“.Селско стопанска Академия, Растениовъдни науки 36, 564 – 570, София, 1999 година.
 10. Живко Гацовски, Ристо Кукутанов: „Информација за семе производство на хибриди пченка создадени во Инстутутот за поледелство и градинарство, Нови Сад, СР.Србија и Црна Гора на површините на ЗК Пелагонија, Битола, Р.Македонија“, Институт за јужни земјоделски култури, Струмица, Годишен зборник, 2006 година.
 11. Живко Гацовски, Ристо Кукутанов: „ Информација за семе производство на хибриди пченка создадени во Инстутутот за пченка Земун Поле, Београд – Земун, СР.Србија и Црна Гора на површините на ЗК Пелагонија, Битола, Р.Македонија “, Институт за јужни земјоделски култури, Струмица, Годишен зборник, 2006 година.
 12. Живко Гацовски, Ристо Кукутанов, Душан Спасов, Даниела Ристова: „Испитување на должината на вегетациониот период, генетскиот потенцијал за родност и можностите за воведување на генетиповите хибридна пченка (создадени во Инсутутот за пченка – Кнежа, Р.Бугарија) во производство во струмичкиот регион на Р.Македонија“. Универзитет „Гоце Делчев“ Штип, Институт за јужни земјоделски култури - Струмица, Годишен зборник, Vol.VI, стр.101-110, 2007 година.
 13. Живко Гацовски, Цветан Јовановски, Игор Есмеров: „Испитување на својствата генетскиот потенцијал за родност, должина на периодот на вегетација и можности за воведување на Израелски генетипови хибридна пченка во призводство во битолскиот дел на Пелагонија – Р.Македонија “. Универзитет „Гоце Делчев“ Штип, Институт за јужни земјоделски култури - Струмица, Годишен зборник, Vol.VI, стр.103-119, 2007 година.
 14. Живко Гацовски, Цветан Јовановски, Игор Есмеров: „Испитување на генетскиот потенцијал за родност и можности за воведување во производство на генетиповите хибридна пченка (создадени во Инсутутот за житни култури – Солун, Р.Грција) во битолскиот дел на Пелагонија - Р.Македонија “. Универзитет „Гоце Делчев“ Штип, Институт за јужни земјоделски култури - Струмица, Годишен зборник, Vol.VII, стр.117-126, 2007 година.
 15. Ристо Кукутанов, Живко Гацовски, Душан Спасов, Даниела Ристова: „Испитување на влијанието на рокот на сеидба врз созревањето – технолошката зрелост и генетскиот потенцијал за родност на генотиповите хибридна пченка (создадени во Инсутутот за пченка – Кнежа, Р.Бугарија) во струмичкиот регион на Р.Македонија“. Универзитет „Гоце Делчев“ Штип, Институт за јужни земјоделски култури - Струмица, Годишен зборник, Vol.VII, стр.107-116, 2007 година.
 16. Goce Cilev, Zivko Gacovski: Energy value of meadow hay from different grassland regions of republic of Macedonia, Biotehnology in animal husbandry, XII International Symposium on Forage Ccrops  of Republic of Serbia Forage Ccrops   Basis of the Susainable Animal Husbandry Development, vol.26, spec. issusue, Book 2, 483-490(2010), Belgrade. R. Serbia.
 17. Живко Гацовски: „Родност на зрно и појава на хетерозиз кај хибридот пченка кнежа 683а во F1“, Универзитет „Св.Климент Охридски“ Битола, Научно списание "Хоризонти", 2010, во тек објавување.
 18. Живко Гацовски: „Биолошки карактеристики на хибридот кнежа 683A“, Универзитет „Св.Климент Охридски“ Битола,Научно списание "Хоризонти", 2010, во тек објавување.
 19. Zivko Gacovski, Goce Cilev: „Manifestation of the concurent heterozis maize at introduced hybrids KNEZA 621, NSSK 640, ZPSK 677 and ZPSK 704“, Jornal of plant breeding, Scientific Anniverzary Conference "55 Agrarian Scieace in Agricultural Imstitute-Shumen, R. Bulgaria.