CV - Ристевски Мими
 1. Колоквиум кај проф.д-р Гоце Костовски

  читај повеќе >>>>
 2. Упис на летен семестар

  читај повеќе >>>>
 3. Предавања кај проф.д-р Гоце Костовски

  читај повеќе >>>>
 4. Испити кај проф.д-р Гоце Костовски

  читај повеќе >>>>
 5. Испит Анатомија

  читај повеќе >>>>
 6. Јануарска сесија

  читај повеќе >>>>
 7. ИЗВЕСТУВАЊЕ

  читај повеќе >>>>
 8. Термини за испити

  читај повеќе >>>>
 9. Ноемвриска сесија

  читај повеќе >>>>
 10. Дополнителен конкурс за IV уписен рок

  читај повеќе >>>>
 11. ИЗВЕСТУВАЊЕ

  читај повеќе >>>>
 12. Септемвриска сесија

  читај повеќе >>>>
 13. НАДВОРЕШНА ЕВАЛУАЦИЈА НА УНИВЕРЗИТЕТОТ

  читај повеќе >>>>
 14. ИЗВЕСТУВАЊЕ

  читај повеќе >>>>
 15. Пријавување за јануарска сесија 2017

  читај повеќе >>>>
 16. Семинарски Микробиологија

  читај повеќе >>>>
 17. УПИСИ 2017

  читај повеќе >>>>
 18. Повик на Европската Агенција за безбедност на храна

  читај повеќе >>>>
 19. Задолжителна пракса

  читај повеќе >>>>
 20. Каталог на капитални книгоиздателски проекти од Министерство за Образование на РМ

  читај повеќе >>>>
 21. Распоред на предавања

  читај повеќе >>>>
 22. Известување

  читај повеќе >>>>
 23. Водич за изработка на завршен труд

  читај повеќе >>>>
 24. Амбулантна клиника 1 и 3

  читај повеќе >>>>
 25. Прва генерација апсолвенти

  читај повеќе >>>>
 26. Лого на ВФБ

  читај повеќе >>>>
 27. Лабораторија за генетика

  читај повеќе >>>>
 28. Документи за пракса

  читај повеќе >>>>
 29. СООПШТЕНИЈА

  читај повеќе >>>>
 30. Предметна програма

  читај повеќе >>>>
 31. ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА ЛАБОРАТОРИИ

  читај повеќе >>>>
 32. КОНЕЧНА РАНГ ЛИСТА НА ПРИМЕНИ КАНДИДАТИ ВО ПРВ УПИСЕН РОК

  читај повеќе >>>>
 33. ИНФОРМАЦИЈА

  читај повеќе >>>>
 34. ВОДИЧ НА СТУДЕНТИТЕ КАКО ДА ИЗРАБОТАТ СЕМИНАРСКА РАБОТА

  читај повеќе >>>>
 35. Потребно за префрлување од друг сроден факултет

  читај повеќе >>>>
 36. Универзитетска лабораторија за генетика во Битола

  читај повеќе >>>>
 37. Премиерот на отворањето на Ветеринарниот факултет во Битола

  читај повеќе >>>>
Macedonian Albanian Bulgarian Croatian English French German Greek

Aсс. Ристевски  Мими ДВМ.

Тел.: на работа: + +389 47 228899 lok. 23

E-mail address: Оваа е-пошта е заштитена од spambots, треба да вклучите JavaScript за да ја видите

Државјанство :  Р. Македонија,

Националност : Mакедонец

 

 

 

 

 

 

 

 

Образование


Средно образование

ЗУЦ  „Кузман Шапкарев“  - Битола ,  насока  Ветеринарна ( просечен  успех  5.00 )

 

Високо образование


ДОКТОР  ПО ВЕТЕРИНАРНА  МЕДИЦИНА ( просечен успех   4.11)

Ветеринарен  факултет   Универзитет  во  Загреб ,   1997

Загреб,   Република  Хрватска

DOKTOR  VETERINARSKE  MEDICINE

Veterinarski  fakultet  Sveucilista  u  Zagrebu , 1997

Zagreb,  R. Hrvatska


Вработување и работно искуство

Демонстратор  на  Заводот  за  микробиологија  и  заразни  болести  со  клиника,  Ветеринарски факултет  Загреб , од  предметите:

1.     Општа  микробиологија

2.     Имунологија

3.     Специјална  микробиологија

-  подрачја  на интерес : бактериологија, вирусологија, микологија, лабораториски методи  на дијагностика .

Моментално вработување


Ветеринарен  Факултет  Битола  (2009 год)

Наставна област:     Анатомија

-  Асистент на предметот :

1. Анатомија  на  животните  1

2. Анатомија  на  животните 2

3. Топографска  Анатомија


Интерес во науката


-  Макроскопска Анатомија

-  Микроскопска  Анатомија.

-  Ембриологија


Награди :

 1. Првомајска  награда  ( Ректорова  награда ) за  најдобра  писмена  студентска  научна  работа , изработена  во учебната  1988/89  година ,  Ректорат  на Универзитетот  во  Загреб,    бр : 57   од   26  април   1989.
 2. Студент  на  генерација  1989  година (  прослава  на  70  годишнина  на  Ветеринарен  факултет  Загреб  , 1919-1989 )

Научни  трудови :


1. Ristevski  M.   Utjecaj  uvjeta  uzgoja  na  klijanje  makrokonidija  soja  M 14/88   dematofita  Microsporum gypseum , ( Zavod   za   Mikrobiologiju  i  Zarazne  bolesti Veterinarskog  fakulteta , Sveucilista  u  Zagrebu) Zagreb ,1989.

2.  Богданова Попов  Б. Продановска  Стојчевска В, Карапетковска Христова  В, Ристевски  М, Додовски П, Пејчиновска Н, Караболовски Н (2010),   Липидниот  статус  кај пациенти со  кардиоваскуларни  заболувања во  општина  Битола;    -   Прв  конгрес на здравствени  струки и  здравствени  работници , Битола, 22-25 април 2010 година.

Работилница за софтверски системи за статистичка обработка на податоци и нивна презентација (2010)

 

Тековни ДОКТОРСКИ  АКАДЕМСКИ  СТУДИИ


( Медицински  науки  -  Ветеринарска  Медицина )

ДЕПАРТМАН    ВЕТЕРИНАРСКЕ    МЕДИЦИНЕ

Пољопривредни   факултет  , Универзитет  у  Новом  Саду

Нови  Сад    , Р.   Србија