Покана за доставување на понуди за набавка на лабораториска опрема

Покана,

За доставување на понуди за набавка на:

Лабораториска опрема за анализа на квалитет на млеко во рамките на проектот  „Заштита на автохтоната популација на Пелагониски овци одгледувани во меѓугранична зона” со акроним : PAPESHE  (W.P.3, D 3.4.2).

Ветеринарен факултет, Универзитет „Св. Климент Охридски “- Битола, распишува јавен тендер за доделување на договор за набавка на лабораториска опрема за анализа на квалитетот на млеко во рамките на Ветеринарен факултет Битола. Набавката ке се реализира со финансиска помош од ЕУ ИНТЕРРЕГ ИПА програмата за прекугранична соработка во Грција – Република Северна Македонија 2014-2020 година. Тендерското досие е достапно на страната на ВФБ, преземете ја документацијата.

Ветеринарен факултет Битола,  Универзитет „Св. Климент Охридски “- Битола ги поканува сите заинтересирани да поднесат понуди.

Крајниот рок за доставување на понудите е 03 07 2020 година, 12:00 часот. Евентуалните дополнителни информации или појаснувања / прашања ќе бидат објавени на веб-страницата наВетеринарен факултет Битола,

 

 Invitation

For awarding offer for purchase of Laboratory equipment for raw milk quality analysis included in the current project entitled: “Protection of Autochthonous populations of PElagoniaSHEep breed in the cross-border area” acronym PAPESHE (W.P.3, D 3.4.2)

Veterinary faculty,University “St. KlimentOhridski” – Bitola intends to award a supply contract for purchase of Laboratory equipment for raw milk quality analysisin premises of Veterinary faculty University “St. KlimentOhridski” – Bitola with financial assistance from the EU INTERREG IPA CBC Programme Greece –Republic of North Macedonia 2014-2020. The tender dossier is available for inspection at the website, …..

Faculty of veterinary medicine University “St. KlimentOhridski” – Bitola invites all interested parties to submit a tender.

The deadline for tender submission is 03 07 2020, 12:00 a.m. Possible additional information or clarifications/questions shall be on the website of VFB

Tender Doc.(link)