Понудени форми на дигитални – електронски контакти со Проф. д-р Живко Гацовски

Понудени форми на дигитални – електронски контакти со Проф. д-р Живко Гацовски

1.Дигитална платформа Clas room – од МОН

-За ЗООЛОГИЈА  Class code> lzd7xwd (електронски ви е доставен  повторно материјалот);

-За ГЕНЕТИКА Class code>vcq7l64 (електронски ви е доставен материјалот);

-За Хранителни, лековитити и отровни растенија Class code>  akk3iac (електронски ви е доставен повторно материјалот);

  1. Преу мобилен телефон : 078 / 231 – 102 (консултации од 11 часот – 20 часот);

3.Ние предавањата за 1-колоквиум ги заврживме по 3-те наведени предмети, уште еднаш ќе ве потсетам  до која лекција ке бидат формулирани прашанјата за 1-в и 2-р колоквиум по предметите и тоа :

– За ЗООЛОГИЈА  

1-колоквиум општ дел од Вовед до заклучно со Еволуција;

2-колоквиум специјален дел од Класификација на Лине кај живите организми до заклучно со Цицачи;

-За ГЕНЕТИКА

1-колоквиум општ дел од Вовед до заклучно со Гаметогенеза;

2-колоквиум  од  Гамето генеза до заклучно со Раси на домашни животни;

Од Областа  Селекција и видови на селекција –  нема да има прашања.

За Хранителни, лековитити и отровни растенија

1-колоквиум општ дел од Вовед до заклучно со Хранителни растенија (класести и легиминозни растенија);

2-колоквиум  од  Лековити и отровни растенија до заклучно со Припремање на сенажа и силажа;

  1. Семинарските работи да ги доставувате за преглед контакт емаилот: zivko.gacovski@gmail.comи други консултаци.
  2. Целокупниот материал за сите 3 предмети го иматае добиено во електронска форма на почетокот на 2-риот семестар и темите за изработка на семинарските.
  3. Очекувам да воспоставиме контакт за да одредиме дата за полагање на 1-в колоквиум во дигитална форма (ке имате на располагање 1 час, после тоа за накасно 10 минути треба да ги доставите тестовите на мојот емаил).