Известување

Во периодот на прекин на наставата заради превенција од ширење на корона вирусот лица за контакт и постапување во ситуации кога не е можно одлагање во Ветеринарен Факултет:

Доц. д-р Петар Додовски, продекан за настава, e-mail: petar.dodovski@uklo.edu.mk

Билјана Димитровска, Референт за студентски прашања, e-mail: biljana.dimitrovska@uklo.edu.mk