Резултати Анатомија

Резултати од испит Анатомија 1

1. Досие бр. 259 ………. 9 ( девет)

Резултати од испит Анатомија 2

1. Досие бр. 247  …………….. 6 (шест)
2. Досие бр. 250   …………….. 6 (шест)
Битола 10.02.2020                                   Предметен професор
                                                         Доц.др. Мими Ристевски ДВМ.